Thống kê du lịch

Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 10 và 10 tháng năm 2015

Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 10 và 10 tháng năm 2015

Trong tháng 10, lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 649.099 lượt, tăng 3,6% so với tháng trước và tăng 16,1% so với cùng kỳ năm 2014. Tính chung 10 tháng năm 2015 ước đạt 6.338.611 lượt, giảm 4,1% so với cùng kỳ năm 2014.

Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 9 và 9 tháng năm 2015

Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 9 và 9 tháng năm 2015

Trong tháng 9, lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 626.324 lượt, giảm 5,8% so với tháng trước và tăng 8,3% so với cùng kỳ năm 2014. Tính chung 9 tháng năm 2015 ước đạt 5.689.512 lượt, giảm 5,9% so với cùng kỳ năm 2014.

Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 8 và 8 tháng năm 2015

Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 8 và 8 tháng năm 2015

Trong tháng 8, lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 664.985 lượt, tăng 12% so với tháng trước và tăng 7,5% so với cùng kỳ năm 2014. Tính chung 8 tháng năm 2015 ước đạt 5.063.187 lượt, giảm 7,5% so với cùng kỳ năm 2014.

Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 7 và 7 tháng năm 2015

Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 7 và 7 tháng năm 2015

Trong tháng 7, lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 593.566 lượt, tăng 12,1% so với tháng trước và tăng 5,1% so với cùng kỳ năm 2014. Tính chung 7 tháng năm 2015 ước đạt 4.398.202 lượt, giảm 9,4% so với cùng kỳ năm 2014.  

Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 6 và 6 tháng năm 2015

Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 6 và 6 tháng năm 2015

Trong tháng 6, lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 529.445 lượt, giảm 8,2% so với tháng trước và giảm 1,9% so với cùng kỳ năm 2014. Tính chung 6 tháng năm 2015 ước đạt 3.804.636 lượt, giảm 11,3% so với cùng kỳ năm 2014.  

Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 5 và 5 tháng năm 2015

Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 5 và 5 tháng năm 2015

Trong tháng 5, lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 576.868 lượt, giảm 16,4% so với tháng trước và giảm 14,4% so với cùng kỳ năm 2014. Tính chung 5 tháng năm 2015 ước đạt 3.275.191 lượt, giảm 12,6% so với cùng kỳ năm 2014.

Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 4 và 4 tháng năm 2015

Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 4 và 4 tháng năm 2015

Trong tháng 4, lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 690.440 lượt, tăng 11,7% so với tháng trước và giảm 7,4% so với cùng kỳ năm 2014. Tính chung 4 tháng năm 2015 ước đạt 2.698.324 lượt, giảm 12,2% so với cùng kỳ năm 2014.

Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 3 và 3 tháng năm 2015

Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 3 và 3 tháng năm 2015

Trong tháng 3, lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 617.895 lượt, giảm 10,4% so với tháng trước và giảm 12,9% so với cùng kỳ năm 2014. Tính chung 3 tháng năm 2015 ước đạt 2.007.884 lượt, giảm 13,7% so với cùng kỳ năm 2014.

Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 2 và 2 tháng năm 2015

Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 2 và 2 tháng năm 2015

Trong tháng 2, lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 756.000 lượt, tăng 7,9% so với tháng trước và giảm 10,2% so với cùng kỳ năm 2014. Tính chung 2 tháng năm 2015 ước đạt 1.456.692 lượt, giảm 10,0% so với cùng kỳ năm 2014. 

Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 1 năm 2015

Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 1 năm 2015

Lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 01/2015 ước đạt 700.692 lượt, tăng 6,6% so với tháng 12/2014 và giảm 9,7% so với cùng kỳ năm 2014.

Khách quốc tế đến Việt Nam đạt trên 700.000 lượt

Khách quốc tế đến Việt Nam đạt trên 700.000 lượt

Theo số liệu do Tổng cục Thống kê, ước tính số khách quốc tế đến Việt Nam tháng 1/2015 đạt 700.692 lượt khách, tăng 6,6% so với tháng 12/2014 và giảm 9,7% so với tháng 1/2014.

Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 11 và 11 tháng năm 2014

Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 11 và 11 tháng năm 2014

Trong tháng 11, lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 608.617 lượt, tăng 8,9% so với tháng trước và giảm 16,7% so với cùng kỳ năm 2013. Tính chung 11 tháng năm 2014 ước đạt 7.217.008 lượt, tăng 5,4% so với cùng kỳ năm 2013.  

 Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 10 và 10 tháng năm 2014

Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 10 và 10 tháng năm 2014

Trong tháng 10, lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 559.002 lượt, giảm 3,3% so với tháng trước và giảm 11,1% so với cùng kỳ năm 2013. Tính chung 10 tháng năm 2014 ước đạt 6.608.391 lượt, tăng 8,0 % so với cùng kỳ năm 2013. 

Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 9 và 9 tháng năm 2014

Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 9 và 9 tháng năm 2014

Trong tháng 9, lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 590.881 lượt, giảm 4,48% so với tháng trước và giảm 3,89% so với cùng kỳ năm 2013. Tính chung 9 tháng năm 2014 ước đạt 6.062.090 lượt, tăng 10,42 % so với cùng kỳ năm 2013.

Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 8 và 8 tháng năm 2014

Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 8 và 8 tháng năm 2014

Trong tháng 8, lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 618.588 lượt, tăng 9,5% so với tháng trước và giảm 8,6% so với cùng kỳ năm 2013. Tính chung 8 tháng năm 2014 ước đạt 5.471.209 lượt, tăng 12,2 % so với cùng kỳ năm 2013.

Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 7 và 7 tháng năm 2014

Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 7 và 7 tháng năm 2014

Trong tháng 7, lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 564.736 lượt, tăng 4,6% so với tháng trước và giảm  14,2% so với cùng kỳ năm 2013. Tính chung 7 tháng năm 2014 ước đạt 4.852.621 lượt, tăng 15,6 % so với cùng kỳ năm 2013.

Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 6 và 6 tháng năm 2014

Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 6 và 6 tháng năm 2014

Trong tháng 6, lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 539.776 lượt, giảm 19,94 % so với tháng trước và giảm 4,85% so với cùng kỳ năm 2013. Tính chung 6 tháng năm 2014 ước đạt 4.287.885 lượt, tăng 21,11% so với cùng kỳ năm 2013.

Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 5 và 5 tháng năm 2014

Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 5 và 5 tháng năm 2014

Trong tháng 5, lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 674.204 lượt, giảm 9,62% so với tháng trước và tăng 20.66% so với cùng kỳ năm 2013. Tính chung 5 tháng năm 2014 ước đạt 3.748.109 lượt, tăng 26,07% so với cùng kỳ năm 2013.

Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 4 và 4 tháng năm 2014

Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 4 và 4 tháng năm 2014

Trong tháng 4, lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 745.980 lượt, tăng 5,11% so với tháng trước và tăng 21,51% so với cùng kỳ năm 2013. Tính chung 4 tháng năm 2014 ước đạt 3.073.905 lượt, tăng 27,32% so với cùng kỳ năm 2013.

Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 3 và 3 tháng năm 2014

Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 3 và 3 tháng năm 2014

Trong tháng 3, lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 709.725 lượt, giảm 15,71% so với tháng trước và tăng 20,83% so với tháng 3/2013. Tính chung 3 tháng năm 2014 ước đạt 2.327.925 lượt, tăng 29,30% so với cùng kỳ năm 2013.