Thống kê du lịch

Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2009

Trong tháng 5/2009 lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 292.842 lượt. Tính chung 5 tháng đầu năm 2009, lượng khách quốc tế đạt 1.614.455 lượt, giảm 18,8% so với cùng kỳ năm 2008.
(Chi tiết)

Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2009

Trong tháng 4/2009 lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 305.430 lượt. Tính chung 4 tháng đầu năm 2009, lượng khách quốc tế đạt 1.297.672 lượt, giảm 17,8% so với cùng kỳ năm 2008.
(Chi tiết)

Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 3 và 3 tháng đầu năm 2009

Trong tháng 3/2009 lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 303.489 lượt. Tính chung 3 tháng đầu năm 2009, lượng khách quốc tế đạt 992.242 lượt, giảm 16,1% so với cùng kỳ năm 2008.
(Chi tiết)

Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 2 và 2 tháng đầu năm 2009

Trong tháng 2/2009 lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 342.913 lượt. Tính chung 2 tháng đầu năm 2009, lượng khách quốc tế đạt 688.753 lượt, giảm 10,3% so với cùng kỳ năm 2008.
(Chi tiết)

Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 1 năm 2009

Trong tháng 1/2009 lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 370.000 lượt, giảm 11,9% so với cùng kỳ năm 2008.
(Chi tiết)

Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 12 và cả năm 2008

Trong tháng 12/2008 lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 375.995 lượt. Tổng cộng trong cả năm 2008 lượng khách quốc tế ước đạt 4.253.740 lượt, tăng 0,6% so với năm 2007.
(Chi tiết)

Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 11 và 11 tháng năm 2008

Trong tháng 11/2008 lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 279.904 lượt. Tổng cộng trong 11 tháng lượng khách quốc tế ước đạt 3.877.745 lượt, tăng 1,1% so với cùng kỳ năm 2007.
(Chi tiết)

Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 10 và 10 tháng năm 2008

Trong tháng 10/2008 lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 296.742 lượt. Tổng cộng trong 10 tháng lượng khách quốc tế ước đạt 3.597.841 lượt, tăng 3,5% so với cùng kỳ năm 2007.
(Chi tiết)

Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 9 và 9 tháng năm 2008

Trong tháng 9/2008 lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 315.000 lượt. Tổng cộng trong 9 tháng lượng khách quốc tế ước đạt 3.327.710 lượt, tăng 5,8% so với cùng kỳ năm 2007.
(Chi tiết)

Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 8 và 8 tháng năm 2008

Trong tháng 8/2008 lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 339.000 lượt. Tổng cộng trong 8 tháng lượng khách quốc tế ước đạt 3.009.153 lượt, tăng 6,9% so với cùng kỳ năm 2007.
(Chi tiết)

Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 7 và 7 tháng năm 2008

Trong tháng 7/2008 lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 330.000 lượt. Tổng cộng trong 7 tháng lượng khách quốc tế ước đạt 2.619.287 lượt, tăng 6,6% so với cùng kỳ năm 2007.
(Chi tiết)

Khách quốc tế đến Việt Nam 6 tháng đầu năm 2008

Trong 6 tháng đầu năm 2008 lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 2.289.287 lượt, tăng 8,1% so với cùng kỳ năm 2007.
(Chi tiết)

Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 5 và 5 tháng năm 2008

Trong tháng 5/2008 lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 382.000 lượt. Tổng cộng trong 5 tháng lượng khách quốc tế ước đạt 2.078.954 lượt, tăng 16,6% so với cùng kỳ năm 2007.
(Chi tiết)

Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2008

Trong tháng 4/2008 lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 411.000 lượt. Tổng cộng trong 4 tháng đầu năm lượng khách quốc tế ước đạt 1.696.954 lượt, tăng 16,1% so với cùng kỳ năm 2007.
(Chi tiết)

Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 3 và 3 tháng đầu năm 2008

Trong tháng 3/2008 lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 424.954 lượt. Tổng cộng trong 3 tháng đầu năm lượng khách quốc tế ước đạt 1.285.954 lượt, tăng 15,7% so với cùng kỳ năm 2007.
(Chi tiết)

Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 2 và 2 tháng đầu năm 2008

Trong tháng 2/2008 lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 441.000 lượt. Tổng cộng trong 2 tháng đầu năm lượng khách quốc tế ước đạt 861.000 lượt,  tăng 15% so với cùng kỳ năm 2007.
(Chi tiết)

Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 1 năm 2008

Trong tháng 1/2008 lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 420.000 lượt,  tăng 13,8% so với cùng kỳ năm 2007.

Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 12 và cả năm 2007

Trong tháng 12/2007 lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 354.000 lượt. Tổng cộng trong cả năm lượng khách quốc tế ước đạt 4.171.564 lượt, tăng 16,0% so với năm 2006.

Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 11 và 11 tháng năm 2007

Trong tháng 11/2007, lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 340.000 lượt. Cả 11 tháng  năm 2007 ước đạt 3.817.564 lượt, tăng 17,1% so với cùng kỳ năm 2006.