Thống kê du lịch

Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 10 và 10 tháng năm 2007

Trong tháng 10/2007 lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 332.762 lượt. Tổng cộng trong 10 tháng lượng khách quốc tế ước đạt 3.477.564 lượt, tăng 17,8% so với cùng kỳ năm 2006.

Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 9 và 9 tháng năm 2007

Trong tháng 9/2007 lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 358.000 lượt. Tổng cộng trong 9 tháng lượng khách quốc tế ước đạt 3.171.763 lượt, tăng 18,5% so với cùng kỳ năm 2006.

Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 8 và 8 tháng năm 2007

Trong tháng 8/2007, lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 356.000 lượt. Cả 8 tháng ước đạt 2.813.763 lượt, tăng 16,9% so với cùng kỳ năm 2006.

Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2007

Trong tháng 7/2007, lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 343.000 lượt. Cả bảy tháng đầu năm ước đạt 2.460.466 lượt, tăng 16,2% so với cùng kỳ năm 2006.

Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2007

Trong tháng 6/2007, lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 335.000 lượt. Cả sáu tháng đầu năm ước đạt 2.117.466 lượt, tăng 14,7% so với cùng kỳ năm 2006.

Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2007

Trong tháng 5/2007, lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 304.848 lượt, Cả năm tháng đầu năm ước đạt 1.767.079 lượt, tăng 12,4% so với cùng kỳ năm 2006.

Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2007

Trong tháng 4/2007, lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 350.878 lượt. Cả bốn tháng đầu năm ước đạt 1.462.231 lượt, tăng 12,5% so với cùng kỳ năm 2006.

Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 3 và 3 tháng đầu năm 2007

Trong tháng 3/2007, lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 362.336 lượt. Cả ba tháng đầu năm ước đạt 1.111.353 lượt, tăng 13,7% so với cùng kỳ năm 2006.

Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 2 và 2 tháng đầu năm 2007

Trong tháng 2/2007 lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 380.000 lượt. Cả hai tháng đầu năm ước đạt 749.017 lượt, tăng 11,3% so với cùng kỳ năm 2006.

Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 1 năm 2007

Trong tháng 1/2007 lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 369.017 lượt, tăng 9,5% so với cùng kỳ năm 2006.

Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 12 và 12 tháng năm 2006

Trong tháng 12/2006 lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 324.625 lượt. Tổng cộng trong 12 tháng lượng khách quốc tế ước đạt  3.583.486 lượt, tăng 3% so với cùng kỳ năm 2005.

Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 11 và 11 tháng năm 2006

Trong tháng 11/2006 lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 305.577 lượt. Tổng cộng trong 11 tháng lượng khách quốc tế ước đạt  3.258.861 lượt, tăng 2,5% so với cùng kỳ năm 2005.

Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 10 và 10 tháng năm 2006

Trong tháng 10/2006 lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 276.000 lượt. Tổng cộng trong 10 tháng lượng khách quốc tế ước đạt 2.953.284 lượt, tăng 3,6% so với cùng kỳ năm 2005.

Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 9 và 9 tháng năm 2006

Trong tháng 9/2006 lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 277.000 lượt. Tổng cộng trong 9 tháng lượng khách quốc tế ước đạt 2.683.096 lượt, tăng 4,6% so với cùng kỳ năm 2005.

Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 8 và 8 tháng năm 2006

Trong tháng 8/2006 lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 288.148 lượt. Tổng cộng trong 8 tháng lượng khách quốc tế ước đạt 2.406.096 lượt, tăng 4,8% so với cùng kỳ năm 2005.

Lượng khách quốc tế đến Việt Nam 7 tháng năm 2006

Trong tháng 7/2006 lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 303.000 lượt. Tổng cộng trong 7 tháng lượng khách quốc tế ước đạt 2.149.513 lượt, tăng 7,0% so với cùng kỳ năm 2005.

Lượng khách quốc tế đến Việt Nam 6 tháng đầu năm 2006

Trong tháng 6/2006 lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 274.070 lượt. Tổng cộng 6 tháng đầu năm lượng khách quốc tế ước đạt 1.846.511 lượt, tăng 7,2% so với cùng kỳ năm 2005.

Lượng khách quốc tế đến Việt Nam 5 tháng đầu năm 2006

Trong tháng 5/2006 lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 282.500 lượt. Tổng cộng 5 tháng đầu năm lượng khách quốc tế ước đạt 1.582.009 lượt, tăng 12,0% so với cùng kỳ năm 2005.

Lượng khách quốc tế đến Việt Nam 4 tháng đầu năm 2006

Trong tháng 4/2006 lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 309.000 lượt. Cộng dồn cả 4 tháng đầu năm lượng khách quốc tế ước đạt 1.286.785 lượt, tăng 15,9% so với cùng kỳ năm 2005.

Lượng khách quốc tế đến VN 3 tháng đầu năm 2006

Trong tháng 3/2006 lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 307.081 lượt, giảm 8,6% so với tháng 2/2006. Tính cả quý I lượng khách quốc tế ước đạt 980.128 lượt, tăng 16,3% so với cùng kỳ năm 2005.