Thống kê du lịch

Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 6 và 6 tháng năm 2012

Trong tháng 6 lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 417.429 lượt, giảm 8,6% so với tháng trước và giảm 6,6% so với cùng kỳ năm 2011. Tính chung 6 tháng năm 2012 ước đạt 3.363.427 lượt, tăng 13,9% so với cùng kỳ năm 2011.
(Chi tiết)

Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 5 và 5 tháng năm 2012

Trong tháng 5 lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 456.749 lượt, giảm 25,8% so với tháng trước và giảm 4,4% so với cùng kỳ năm 2011. Tính chung 5 tháng năm 2011 ước đạt 2,945,998 lượt, tăng 17,5% so với cùng kỳ năm 2011.
(Chi tiết)

Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 4 và 4 tháng năm 2012

Trong tháng 4 lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 620.000 lượt, tăng 18,4% so với cùng kỳ năm 2011. Tính chung 4 tháng năm 2012 ước đạt 2.493.726 lượt, tăng 22,9% so với cùng kỳ năm 2011.
(Chi tiết)

Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 3 và 3 tháng năm 2012

Trong tháng 3 lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 561.877 lượt, tăng 18,7% so với cùng kỳ năm 2011. Tính chung 3 tháng năm 2012 ước đạt 1.873.726 lượt, tăng 24,5% so với cùng kỳ năm 2011.
(Chi tiết)

Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 2 và 2 tháng năm 2012

Lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 2 ước đạt 681.849 lượt, tăng 29,4% so với cùng kỳ năm 2011 và tăng 8,2% so với tháng trước. Tính chung 2 tháng năm 2012, tăng 27,1% so với cùng kỳ năm 2011.
(Chi tiết)

Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 1 năm 2012

Lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 1 ước đạt 630.000 lượt, tăng 24,8% so với cùng kỳ năm 2011 và tăng 6,2% so với tháng 12 năm 2011.
(Chi tiết)

Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 12 và cả năm 2011

Trong tháng 12, lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 593.408 lượt, tăng 32% so với cùng kỳ năm 2010. Tính chung cả năm 2011 ước đạt 6.014.032 lượt, tăng 19,1% so với năm 2010.
(Chi tiết)

Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 11 và 11 tháng năm 2011

Trong tháng 11, lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 611.864 lượt, tăng 42,9% so với cùng kỳ năm 2010. Tính chung 11 tháng năm 2011 ước đạt 5.420.624 lượt, tăng 17,8% so với cùng kỳ năm 2010.
(Chi tiết)

Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 10 và 10 tháng năm 2011

Trong tháng 10, lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 518.477 lượt, tăng 17,8% so với cùng kỳ năm 2010. Tính chung 10 tháng năm 2011 ước đạt 4.830.604  lượt, tăng 15,8% so với cùng kỳ năm 2010.
(Chi tiết)

Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 9 và 9 tháng năm 2011

Trong tháng 9, lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 286.618 lượt, giảm 25,3% so với cùng kỳ năm 2010. Tính chung 9 tháng năm 2011 ước đạt 4.312.127 lượt, tăng 15,5% so với cùng kỳ năm 2010.
(Chi tiết)

Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 8 và 8 tháng năm 2011

Trong tháng 8, lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 490.000 lượt, tăng 14,5 % so với cùng kỳ năm 2010. Tính chung 8 tháng năm 2011 ước đạt 3.963.300 lượt, tăng 18,4% so với cùng kỳ năm 2010.
(Chi tiết)

Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 7 và 7 tháng năm 2011

Trong tháng 7, lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 460.000 lượt, tăng 12,2% so với cùng kỳ năm 2010. Tính chung 7 tháng năm 2011 ước đạt 3.425.820 lượt, tăng 17,3% so với cùng kỳ năm 2010.
(Chi tiết)

Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 6 và 6 tháng năm 2011

Trong tháng 6, lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 446.966 lượt, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2010. Tính chung 6 tháng năm 2011 ước đạt 2.965.820 lượt, tăng 18,1% so với cùng kỳ năm 2010.
(Chi tiết)

Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 5 và 5 tháng năm 2011

Trong tháng 5, lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 480.886 lượt, tăng 37% so với cùng kỳ năm 2010. Tính chung 5 tháng năm 2011 ước đạt 2.518.854 lượt, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2010.
(Chi tiết)

Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 4 và 4 tháng năm 2011

Trong tháng 4, lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 460.000 lượt, tăng 6,3% so với cùng kỳ năm 2010. Tính chung 4 tháng năm 2011 ước đạt 1.971.472 lượt, tăng 10,5% so với cùng kỳ năm 2010.
(Chi tiết)

Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 3 và 3 tháng năm 2011

Trong tháng 3, lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 475.733 lượt, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2010. Tính chung 3 tháng năm 2011 ước đạt 1.511.472 lượt, tăng 11,9% so với cùng kỳ năm 2010.
(Chi tiếp)

Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 2 và 2 tháng năm 2011

Trong tháng 2, lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 542.671 lượt, tăng 21,6% so với cùng kỳ năm 2010. Tính chung 2 tháng năm 2011 ước đạt 1.049.095 lượt, tăng 19,5% so với cùng kỳ năm 2010.
(Chi tiết)

Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 1 năm 2011

Trong tháng 1 lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 506.424 lượt, tăng 12,6% so với tháng trước và tăng 17,4% so với cùng kỳ năm 2010.
(Chi tiết)