Thống kê du lịch

Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 2 và 2 tháng năm 2014

Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 2 và 2 tháng năm 2014

Trong tháng 2, lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 842.026 lượt, tăng 47,60% so với cùng kỳ năm 2013. Tính chung 2 tháng năm 2014 ước đạt 1.618.200 lượt, tăng 33,40% so với cùng kỳ năm ngoái.

Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 1 năm 2014

Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 1 năm 2014

Lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 1/2014 ước đạt 776.174 lượt, tăng 7,45% so với tháng 12/2013 và tăng 20,79% so với cùng kỳ năm trước.

Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 12 và 12 tháng năm 2013

Trong tháng 12, lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 722.349 lượt, giảm 1,2% so với tháng trước và tăng 14,1% so với cùng kỳ năm 2012. Tính chung 12 tháng năm 2013 ước đạt 7.572.352 lượt, tăng 10,6% so với cùng kỳ năm 2012.

Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 11 và 11 tháng năm 2013

Trong tháng 11, lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 731.034 lượt, tăng 16,3% so với tháng 10/2013, tăng 8,8% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 11 tháng năm 2013 ước đạt 6.850.003 lượt, tăng 10,2% so với cùng kỳ năm 2012.

Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 10 và 10 tháng năm 2013

Trong tháng 10, lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 628.695 lượt, tăng 2,3% so với tháng 9/2013, tăng 15,1% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 10 tháng năm 2013 ước đạt 6.118.969 lượt, tăng 10,4% so với cùng kỳ năm 2012.

Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 9 và 9 tháng năm 2013

Trong tháng 9, lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 614.827 lượt, giảm 9,1% so với tháng 8/2013, tăng 28,9% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 9 tháng năm 2013 ước đạt 5.490.274 lượt, tăng 9,9% so với cùng kỳ năm 2012.

Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 8 và 8 tháng năm 2013

Trong tháng 8, lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 676.719 lượt, tăng 2,8% so với tháng 7/2013, tăng 22% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 8 tháng năm 2013 ước đạt 4.875.447 lượt, tăng 7,9% so với cùng kỳ năm 2012.

Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 7 và 7 tháng năm 2013

Trong tháng 7, lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 658.325 lượt, tăng 16% so với tháng 6/2013, tăng 28,5% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 7 tháng năm 2013 ước đạt 4.198.728 lượt, tăng 5,9% so với cùng kỳ năm 2012.

Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 6 và 6 tháng năm 2013

Trong tháng 6, lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 567.291 lượt, tăng 1,5% so với tháng 5/2013, tăng 29,9% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 6 tháng năm 2013 ước đạt 3.540.403 lượt, tăng 2,6% so với cùng kỳ năm 2012.

Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 5 và 5 tháng năm 2013

Trong tháng 5, lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 558.751 lượt, giảm 9% so với tháng 4/2013, tăng 19,7% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 5 tháng năm 2013 ước đạt 2.973.112 lượt, giảm 1,4% so với cùng kỳ năm 2012.

Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 4 và 4 tháng năm 2013

Trong tháng 4, lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 613.919 lượt, tăng 4,5% so với tháng 3/2013, giảm 2,4% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 4 tháng năm 2013 ước đạt 2.414.361 lượt, giảm 5,3% so với cùng kỳ năm 2012.

Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 3 và 3 tháng năm 2013

Trong tháng 3, lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 587.366 lượt, tăng 1,6% so với cùng kỳ năm 2012. Tính chung 3 tháng năm 2013 ước đạt 1.800.442 lượt, giảm 6,2% so với cùng kỳ năm 2012.

Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 2 và 2 tháng năm 2013

Trong tháng 2, lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 570.476 lượt, giảm 18,3% so với cùng kỳ năm 2012. Tính chung 2 tháng năm 2012 ước đạt 1.213.076 lượt, giảm 9,6% so với cùng kỳ năm 2012.

Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 1 năm 2013

Lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 1/2013 ước đạt 651.812 lượt, tăng 6,0% so với tháng 12/2012 và tăng 2,2% so với cùng kỳ năm trước.

Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 12 và 12 tháng năm 2012

Trong tháng 12, lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 614.673 lượt, giảm 6,26% so với tháng trước và tăng 3,58% so với cùng kỳ năm 2011. Tính chung 12 tháng năm 2012 ước đạt 6.847.678 lượt, tăng 13,86% so với cùng kỳ năm 2011.

Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 11 và 11 tháng năm 2012

Trong tháng 11, lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 655.701 lượt, tăng 24,4% so với tháng trước và tăng 7,2% so với cùng kỳ năm 2011. Tính chung 11 tháng năm 2012 ước đạt 6.035.901 lượt, tăng 11,4% so với cùng kỳ năm 2011.

Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 10 và 10 tháng năm 2012

Trong tháng 10, lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 495.576 lượt, tăng 7,7% so với tháng trước và giảm 3,9% so với cùng kỳ năm 2011. Tính chung 10 tháng năm 2012 ước đạt 5.348.731 lượt, tăng 11,2% so với cùng kỳ năm 2011.

Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 9 và 9 tháng năm 2012

Trong tháng 9 lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 460.000 lượt, giảm 13,7% so với tháng trước và tăng 61,6% so với cùng kỳ năm 2011. Tính chung 9 tháng năm 2012 ước đạt 4.853.155 lượt, tăng 13 % so với cùng kỳ năm 2011.
(Chi tiết)

Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 8 và 8 tháng năm 2012

Trong tháng 8 lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 525.292 lượt, tăng 6,5% so với tháng trước và giảm 4,3% so với cùng kỳ năm 2011. Tính chung 8 tháng năm 2012 ước đạt 4.384.998 lượt, tăng 9,4% so với cùng kỳ năm 2011.
(Chi tiết)

Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 7 và 7 tháng năm 2012

Trong tháng 7 lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 466.000 lượt, tăng 11,6% so với tháng trước và giảm 7,9% so với cùng kỳ năm 2011. Tính chung 7 tháng năm 2012 ước đạt 3.832.427 lượt, tăng 10,8% so với cùng kỳ năm 2011.
(Chi tiết)