Thống kê du lịch

Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 12 và 12 tháng năm 2010

Trong tháng 12, lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 449.570 lượt, tăng 19,0% so với cùng kỳ năm 2009. Tính chung 12 tháng năm 2010 ước đạt 5.049.855 lượt, tăng 34,8% so với cùng kỳ năm 2009.
(Chi tiết)

Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 11 và 11 tháng năm 2010

Trong tháng 11 lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 428.295 lượt, tăng 16,2% so với cùng kỳ năm 2009. Tính chung 11 tháng năm 2010 ước đạt 4.600.285 lượt, tăng 36,5% so với cùng kỳ năm 2009.
(Chi tiết)

Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 10 và 10 tháng năm 2010

Trong tháng 10, lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 440.071 lượt, tăng 99,3% so với cùng kỳ năm 2009. Tính chung 10 tháng năm 2010 ước đạt 4.171.990 lượt, tăng 39,0% so với cùng kỳ năm 2009.
(Chi tiêt)

Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 9 và 9 tháng năm 2010

Trong tháng 9, lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 383.463 lượt, tăng 26,0% so với cùng kỳ năm 2009. Tính chung 9 tháng năm 2010 ước đạt 3.731.919 lượt, tăng 34,2% so với cùng kỳ năm 2009.
(Chi tiết)

Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 8 và 8 tháng năm 2010

Trong tháng 8, lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 427.935 lượt, tăng 37,7% so với cùng kỳ năm 2009. Tính chung 8 tháng năm 2010 ước đạt 3.348.456 lượt, tăng 35,2% so với cùng kỳ năm 2009.
(Chi tiết)

Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 7 và 7 tháng năm 2010

Trong tháng 7, lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 410.000 lượt, tăng 51,1% so với cùng kỳ năm 2009. Tính chung 7 tháng năm 2010 ước đạt 2.920.521 lượt, tăng 34,9% so với cùng kỳ năm 2009.
(Chi tiết)

Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 6 và 6 tháng năm 2010

Trong tháng 6, lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 375.707 lượt, tăng 34,6% so với cùng kỳ năm 2009. Tính chung 6 tháng năm 2010 ước đạt 2.510.521 lượt, tăng 32,6% so với cùng kỳ năm 2009.
(Chi tiết)

Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 5 và 5 tháng năm 2010

Trong tháng 5, lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 350.982 lượt, tăng 19,9% so với cùng kỳ năm 2009. Tính chung 5 tháng năm 2010 ước đạt 2.134.814 lượt, tăng 32,2% so với cùng kỳ năm 2009.
(Chi tiết)

Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 4 và 4 tháng năm 2010

Trong tháng 4, lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 432.608 lượt, tăng 31,3% so với cùng kỳ năm 2009. Tính chung 4 tháng năm 2010 ước đạt 1.783.832 lượt, tăng 35,0% so với cùng kỳ năm 2009.
(Chi tiết)

Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 3 và 3 tháng năm 2010

Trong tháng 3, lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 473.509 lượt, tăng 6,1% so với tháng trước và tăng 56,0% so với cùng kỳ năm 2009. Tính chung 3 tháng năm 2010 ước đạt 1.351.224 lượt, tăng 36,2% so với cùng kỳ năm 2009.
(Chi tiết)

Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 2 và 2 tháng năm 2010

Trong tháng 2, lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 446.323 lượt, tăng 3,5% so với tháng trước và tăng 30,2% so với cùng kỳ năm 2009. Tính chung 2 tháng năm 2010 ước đạt 877.715 lượt, tăng 27,4% so với cùng kỳ năm 2009.
(Chi tiết)

Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 1 năm 2010

Trong tháng 1/2010, lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 416.249 lượt, tăng 10,6% so với tháng trước và tăng 20,4% so với cùng kỳ năm 2009.
(Chi tiết)

Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 12 và cả năm 2009

Trong tháng 12, lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 376,400 lượt. Tính chung cả năm 2009, lượng khách quốc tế ước đạt 3.772.359 lượt, giảm 10,9% so với năm 2008.
(Chi tiết)

Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 11 và 11 tháng năm 2009

Trong tháng 11, lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 387.871 lượt. Tính chung 11 tháng năm 2009, lượng khách quốc tế ước đạt 3.400.088 lượt, giảm 12,3% so với cùng kỳ năm 2008.
(Chi tiết)

Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 10 và 10 tháng năm 2009

Trong tháng 10, lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 227.859 lượt. Tính chung 10 tháng năm 2009, lượng khách quốc tế ước đạt 3.012.217 lượt, giảm 16,3% so với cùng kỳ năm 2008.
(Chi tiết)

Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 9 và 9 tháng năm 2009

Trong tháng 9, lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 294.000 lượt. Tính chung 9 tháng năm 2009, lượng khách quốc tế ước đạt 2.773.939 lượt, giảm 16% so với cùng kỳ năm 2008.
(Chi tiết)

Số liệu khách quốc tế đến Việt Nam tháng 8 và 8 tháng năm 2009

Trong tháng 8, lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 314.915 lượt. Tính chung 8 tháng năm 2009, lượng khách quốc tế ước đạt 2.479.939 lượt, giảm 17,7% so với cùng kỳ năm 2008.
(Chi tiết)

Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 7 và 7 tháng năm 2009

Trong tháng 7, lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 277.998 lượt. Tính chung 7 tháng năm 2009, lượng khách quốc tế ước đạt 2.171.600 lượt, giảm 18,7% so với cùng kỳ năm 2008.
(Chi tiết)

Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2009

Trong tháng 6/2009 lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 279.150 lượt. Tính chung 6 tháng đầu năm 2009, lượng khách quốc tế đạt 1.893.605 lượt, giảm 19,1% so với cùng kỳ năm 2008.
(Chi tiết)