Vista

Ban Kiểm tra


 
Trưởng ban :        Bà Nguyễn Thị Minh Thu
Uỷ viên:
  • Ông Lê Văn Thắm
  • Ông Nguyễn Văn Mỹ
  • Bà Lương Thị Bích
  • Ông Lý Việt Cường