Vista

Ban Chấp Hành VISTA


- Chủ tịch

- Phó Chủ tịch thường trực
* Ông Vũ Thế Bình

* Ông Phùng Quang Thắng
 
- Phó Chủ tịch:
 
 
 
 * Ông Nguyễn Thành Tám
 

* Ông Võ Anh Tài

- Ủy viên Ban Chấp hành:
 
 
* Bà Nguyễn Thị Minh Thu

 
* Ông Trần Trọng Kiên

* Bà Dương Thị Thu Hương

 
 
 
* Ông Nguyễn Quang Thắng

 
 
* Ông Trần Khang Thụy

 
 
 
* Ông Thái Hồng Cương

 
* Ông Đặng Trung Nghĩa

* Ông Cao Trí Dũng

* Ông Lý Việt Cường

* Bà Nguyễn Thị Nga

* Ông Trần Văn Long

* Ông Đặng Bảo Hiếu

- Tổng thư ký:                 * Ông Lê Đình Chiến                                                           


- Phó Tổng thư ký:

* Ông Phạm Mạnh Cương

- Trưởng Ban Thị trường:

* Ông Nguyễn Công Hoan

- Trưởng Ban Đào tạo:

* Ông Trương Nam Thắng

- Trưởng Ban Hợp tác Quốc tế và Tài trợ:

- Trưởng Ban Truyền thông và Xúc tiến Du lịch

* Ông Trần Khang Thụy


* Ông Trần Văn Long

- Trưởng Ban Vận chuyển khách Du lịch: 
- Trưởng Ban Hội viên & Chính sách Du lịch
- Trưởng Ban Hướng dẫn viên:
- Trưởng Ban Sản phẩm Du lịch:

* Ông Lưu Đức Kế

* Ông Lê Đình Chiến

* Ông Vũ Thái Chính
* Ông Nguyễn Tiến Đạt