Nhiều chính sách ưu tiên phát triển du lịch vùng dân tộc thiểu số

Theo Thông tư 12/2014/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thì vùng dân tộc thiểu số (DTTS) sẽ được ưu tiên hỗ trợ hoạt động tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch; nghiên cứu, khảo sát…

Du lịch nước ngoài
Vietnam International Travel Mart - VITM Hanoi 2014