Phổ biến Nghị quyết 92/NQ-CP của Chính phủ

Ngày 15/12/2014, tại Hà Nội, Tổng cục Du lịch đã tổ chức họp phổ biến Nghị quyết số 92/NQ-CP của Chính phủ về một số giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch Việt Nam trong thời kỳ mới cho toàn thể…

Vietnam International Travel Mart - VITM Hanoi 2014