Xây dựng hồ sơ trình UNESCO công nhận Bài Chòi là di sản văn hóa

Cuối tháng 8/2014, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã công bố thêm 19 di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.

Vietnam International Travel Mart - VITM Hanoi 2014