Hướng dẫn viên

1  Họ và tên PHẠM DUY KIÊN
  Số thẻ HDV 101100495
Ngày hết hạn 19/08/2013
Nơi cấp thẻ Tp. Hà Nội
Loại thẻ Quốc tế
Trạng thái Hoạt động
Ngoại ngữ sử dụng German
2  Họ và tên NGUYỄN TUẤN DŨNG
  Số thẻ HDV 101100573
Ngày hết hạn 18/08/2013
Nơi cấp thẻ Tp. Hà Nội
Loại thẻ Quốc tế
Trạng thái Hoạt động
Ngoại ngữ sử dụng French
3  Họ và tên NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH
  Số thẻ HDV 101100901
Ngày hết hạn 30/08/2013
Nơi cấp thẻ Tp. Hà Nội
Loại thẻ Quốc tế
Trạng thái Hoạt động
Ngoại ngữ sử dụng English
4  Họ và tên LÊ HẢI SƠN
  Số thẻ HDV 179100146
Ngày hết hạn 04/08/2013
Nơi cấp thẻ Tp.Hồ Chí Minh
Loại thẻ Quốc tế
Trạng thái Hoạt động
Ngoại ngữ sử dụng English
5  Họ và tên VŨ ANH TUẤN
  Số thẻ HDV 101101440
Ngày hết hạn 27/09/2013
Nơi cấp thẻ Tp. Hà Nội
Loại thẻ Quốc tế
Trạng thái Hoạt động
Ngoại ngữ sử dụng Japanese
6  Họ và tên NGUYỄN NAM TUẤN
  Số thẻ HDV 101101676
Ngày hết hạn 20/12/2013
Nơi cấp thẻ Tp. Hà Nội
Loại thẻ Quốc tế
Trạng thái Hoạt động
Ngoại ngữ sử dụng English
7  Họ và tên LÊ VĂN HƯỚNG
  Số thẻ HDV 201110180
Ngày hết hạn 26/04/2014
Nơi cấp thẻ Tp. Hà Nội
Loại thẻ Nội địa
Trạng thái Hoạt động
Ngoại ngữ sử dụng Tất cả
8  Họ và tên TRẦN THỊ THU HẰNG
  Số thẻ HDV 201110249
Ngày hết hạn 20/07/2014
Nơi cấp thẻ Tp. Hà Nội
Loại thẻ Nội địa
Trạng thái Hoạt động
Ngoại ngữ sử dụng Tất cả
9  Họ và tên NGUYỄN NGỌC HOÀNG ANH
  Số thẻ HDV 179100459
Ngày hết hạn 06/09/2013
Nơi cấp thẻ Tp.Hồ Chí Minh
Loại thẻ Quốc tế
Trạng thái Hoạt động
Ngoại ngữ sử dụng English
10  Họ và tên NGUYỄN THÁI HẠNH
  Số thẻ HDV 179100733
Ngày hết hạn 21/09/2013
Nơi cấp thẻ Tp.Hồ Chí Minh
Loại thẻ Quốc tế
Trạng thái Hoạt động
Ngoại ngữ sử dụng Japanese
11  Họ và tên HOÀNG ANH CÔNG
  Số thẻ HDV 279100174
Ngày hết hạn 20/09/2013
Nơi cấp thẻ Tp.Hồ Chí Minh
Loại thẻ Nội địa
Trạng thái Hoạt động
Ngoại ngữ sử dụng Tất cả
12  Họ và tên QUÁCH NGỌC PHÚC
  Số thẻ HDV 279100339
Ngày hết hạn 14/10/2013
Nơi cấp thẻ Tp.Hồ Chí Minh
Loại thẻ Nội địa
Trạng thái Hoạt động
Ngoại ngữ sử dụng Tất cả
13  Họ và tên TRẦN THANH VŨ
  Số thẻ HDV 279100484
Ngày hết hạn 28/10/2013
Nơi cấp thẻ Tp.Hồ Chí Minh
Loại thẻ Nội địa
Trạng thái Hoạt động
Ngoại ngữ sử dụng Tất cả
14  Họ và tên NGUYỄN THỊ SONY
  Số thẻ HDV 279100627
Ngày hết hạn 22/11/2013
Nơi cấp thẻ Tp.Hồ Chí Minh
Loại thẻ Nội địa
Trạng thái Hoạt động
Ngoại ngữ sử dụng Tất cả
15  Họ và tên ĐINH THANH SANG
  Số thẻ HDV 279100722
Ngày hết hạn 09/12/2013
Nơi cấp thẻ Tp.Hồ Chí Minh
Loại thẻ Nội địa
Trạng thái Hoạt động
Ngoại ngữ sử dụng Tất cả
16  Họ và tên TRẦN VĂN QUÝ
  Số thẻ HDV 101122156
Ngày hết hạn 24/05/2015
Nơi cấp thẻ Tp. Hà Nội
Loại thẻ Quốc tế
Trạng thái Hoạt động
Ngoại ngữ sử dụng Japanese
17  Họ và tên NGUYỄN VĂN THUẬN
  Số thẻ HDV 279100271
Ngày hết hạn 06/10/2013
Nơi cấp thẻ Tp.Hồ Chí Minh
Loại thẻ Nội địa
Trạng thái Hoạt động
Ngoại ngữ sử dụng Tất cả
18  Họ và tên TRẦN QUỐC VIỆT
  Số thẻ HDV 279111145
Ngày hết hạn 04/04/2014
Nơi cấp thẻ Tp.Hồ Chí Minh
Loại thẻ Nội địa
Trạng thái Hoạt động
Ngoại ngữ sử dụng Tất cả
19  Họ và tên ĐỖ MY
  Số thẻ HDV 279111258
Ngày hết hạn 26/05/2014
Nơi cấp thẻ Tp.Hồ Chí Minh
Loại thẻ Nội địa
Trạng thái Hoạt động
Ngoại ngữ sử dụng Tất cả
20  Họ và tên PHẠM NHƯ CHIẾN
  Số thẻ HDV 156100165
Ngày hết hạn 07/10/2013
Nơi cấp thẻ Khánh Hòa
Loại thẻ Quốc tế
Trạng thái Hoạt động
Ngoại ngữ sử dụng English