Hướng dẫn viên

1  Họ và tên HÀNG ĐA NGƯƠN
  Số thẻ HDV 179100144
Ngày hết hạn 04/08/2013
Nơi cấp thẻ Tp.Hồ Chí Minh
Loại thẻ Quốc tế
Trạng thái Hoạt động
Ngoại ngữ sử dụng Chinese
2  Họ và tên NGUYỄN BẢO NGÀ
  Số thẻ HDV 101101438
Ngày hết hạn 27/09/2013
Nơi cấp thẻ Tp. Hà Nội
Loại thẻ Quốc tế
Trạng thái Hoạt động
Ngoại ngữ sử dụng English
3  Họ và tên HOÀNG HỮU NGHỊ
  Số thẻ HDV 101101675
Ngày hết hạn 20/12/2013
Nơi cấp thẻ Tp. Hà Nội
Loại thẻ Quốc tế
Trạng thái Hoạt động
Ngoại ngữ sử dụng German
4  Họ và tên ĐỒNG XUÂN BÁ
  Số thẻ HDV 201110179
Ngày hết hạn 26/04/2014
Nơi cấp thẻ Tp. Hà Nội
Loại thẻ Nội địa
Trạng thái Hoạt động
Ngoại ngữ sử dụng Tất cả
5  Họ và tên DƯƠNG THÁI BẢO
  Số thẻ HDV 279100123
Ngày hết hạn 25/08/2013
Nơi cấp thẻ Tp.Hồ Chí Minh
Loại thẻ Nội địa
Trạng thái Hoạt động
Ngoại ngữ sử dụng Tất cả
6  Họ và tên NGUYỄN VĂN CHẮT
  Số thẻ HDV 201110270
Ngày hết hạn 07/10/2014
Nơi cấp thẻ Tp. Hà Nội
Loại thẻ Nội địa
Trạng thái Hoạt động
Ngoại ngữ sử dụng Tất cả
7  Họ và tên PHẠM THÙY DƯƠNG
  Số thẻ HDV 179100656
Ngày hết hạn 08/09/2013
Nơi cấp thẻ Tp.Hồ Chí Minh
Loại thẻ Quốc tế
Trạng thái Hoạt động
Ngoại ngữ sử dụng English
8  Họ và tên VƯƠNG THỊ XUÂN
  Số thẻ HDV 179100813
Ngày hết hạn 27/09/2013
Nơi cấp thẻ Tp.Hồ Chí Minh
Loại thẻ Quốc tế
Trạng thái Hoạt động
Ngoại ngữ sử dụng English
9  Họ và tên NGÔ ĐÌNH TRUNG
  Số thẻ HDV 279100338
Ngày hết hạn 14/10/2013
Nơi cấp thẻ Tp.Hồ Chí Minh
Loại thẻ Quốc tế
Trạng thái Hoạt động
Ngoại ngữ sử dụng Tất cả
10  Họ và tên PHẠM VĂN PHÚC
  Số thẻ HDV 279100483
Ngày hết hạn 28/10/2013
Nơi cấp thẻ Tp.Hồ Chí Minh
Loại thẻ Nội địa
Trạng thái Hoạt động
Ngoại ngữ sử dụng Tất cả
11  Họ và tên VÕ THỊ KIM THẠCH
  Số thẻ HDV 279100626
Ngày hết hạn 22/11/2013
Nơi cấp thẻ Tp.Hồ Chí Minh
Loại thẻ Nội địa
Trạng thái Hoạt động
Ngoại ngữ sử dụng Tất cả
12  Họ và tên ĐẶNG THỊ SANG
  Số thẻ HDV 279100721
Ngày hết hạn 09/12/2013
Nơi cấp thẻ Tp.Hồ Chí Minh
Loại thẻ Nội địa
Trạng thái Hoạt động
Ngoại ngữ sử dụng Tất cả
13  Họ và tên NGUYỄN THU TRANG
  Số thẻ HDV 101122155
Ngày hết hạn 24/05/2015
Nơi cấp thẻ Tp. Hà Nội
Loại thẻ Quốc tế
Trạng thái Hoạt động
Ngoại ngữ sử dụng Italian
14  Họ và tên LÊ VĂN THẢO
  Số thẻ HDV 179100310
Ngày hết hạn 13/08/2013
Nơi cấp thẻ Tp.Hồ Chí Minh
Loại thẻ Quốc tế
Trạng thái Hoạt động
Ngoại ngữ sử dụng English
15  Họ và tên LÊ VIẾT YẾN
  Số thẻ HDV 279111144
Ngày hết hạn 04/04/2014
Nơi cấp thẻ Tp.Hồ Chí Minh
Loại thẻ Nội địa
Trạng thái Hoạt động
Ngoại ngữ sử dụng Tất cả
16  Họ và tên TRẦN VĂN HÒA
  Số thẻ HDV 279111257
Ngày hết hạn 26/05/2014
Nơi cấp thẻ Tp.Hồ Chí Minh
Loại thẻ Nội địa
Trạng thái Hoạt động
Ngoại ngữ sử dụng Tất cả
17  Họ và tên HÀ MINH TƯƠNG
  Số thẻ HDV 279111392
Ngày hết hạn 27/07/2014
Nơi cấp thẻ Tp.Hồ Chí Minh
Loại thẻ Nội địa
Trạng thái Hoạt động
Ngoại ngữ sử dụng Tất cả
18  Họ và tên CHÂU THỊ NGỌC BÍCH
  Số thẻ HDV 279111538
Ngày hết hạn 11/10/2014
Nơi cấp thẻ Tp.Hồ Chí Minh
Loại thẻ Nội địa
Trạng thái Hoạt động
Ngoại ngữ sử dụng Tất cả
19  Họ và tên ĐỖ HỮU LÝ
  Số thẻ HDV 156110226
Ngày hết hạn 25/05/2014
Nơi cấp thẻ Khánh Hòa
Loại thẻ Quốc tế
Trạng thái Hoạt động
Ngoại ngữ sử dụng English
20  Họ và tên NGUYỄN NHẬT QUANG
  Số thẻ HDV 179121653
Ngày hết hạn 06/03/2015
Nơi cấp thẻ Tp.Hồ Chí Minh
Loại thẻ Quốc tế
Trạng thái Hoạt động
Ngoại ngữ sử dụng German