Hướng dẫn viên

1  Họ và tên NGUYỄN VĂN KHOA
  Số thẻ HDV 201110177
Ngày hết hạn 26/04/2014
Nơi cấp thẻ Tp. Hà Nội
Loại thẻ Nội địa
Trạng thái Hoạt động
Ngoại ngữ sử dụng Tất cả
2  Họ và tên VŨ ĐÌNH CHUNG
  Số thẻ HDV 279100122
Ngày hết hạn 25/08/2013
Nơi cấp thẻ Tp.Hồ Chí Minh
Loại thẻ Nội địa
Trạng thái Hoạt động
Ngoại ngữ sử dụng Tất cả
3  Họ và tên NGUYỄN THỊ THÚY PHƯỢNG
  Số thẻ HDV 179100458
Ngày hết hạn 06/09/2013
Nơi cấp thẻ Tp.Hồ Chí Minh
Loại thẻ Quốc tế
Trạng thái Hoạt động
Ngoại ngữ sử dụng Russian
4  Họ và tên NGUYỄN MINH QUANG
  Số thẻ HDV 179100732
Ngày hết hạn 21/09/2013
Nơi cấp thẻ Tp.Hồ Chí Minh
Loại thẻ Quốc tế
Trạng thái Hoạt động
Ngoại ngữ sử dụng French
5  Họ và tên NGUYỄN ANH TUẤN
  Số thẻ HDV 279100173
Ngày hết hạn 20/09/2013
Nơi cấp thẻ Tp.Hồ Chí Minh
Loại thẻ Nội địa
Trạng thái Hoạt động
Ngoại ngữ sử dụng Tất cả
6  Họ và tên BÙI HẢI VIỆT
  Số thẻ HDV 279100337
Ngày hết hạn 14/10/2013
Nơi cấp thẻ Tp.Hồ Chí Minh
Loại thẻ Nội địa
Trạng thái Hoạt động
Ngoại ngữ sử dụng Tất cả
7  Họ và tên ĐINH VĂN LỢI
  Số thẻ HDV 279100481
Ngày hết hạn 28/10/2013
Nơi cấp thẻ Tp.Hồ Chí Minh
Loại thẻ Nội địa
Trạng thái Hoạt động
Ngoại ngữ sử dụng Tất cả
8  Họ và tên NGUYỄN THỊ THANH TÂM
  Số thẻ HDV 279100625
Ngày hết hạn 22/11/2013
Nơi cấp thẻ Tp.Hồ Chí Minh
Loại thẻ Nội địa
Trạng thái Hoạt động
Ngoại ngữ sử dụng Tất cả
9  Họ và tên NGUYỄN HOÀNG HIỂU
  Số thẻ HDV 279100720
Ngày hết hạn 09/12/2013
Nơi cấp thẻ Tp.Hồ Chí Minh
Loại thẻ Nội địa
Trạng thái Hoạt động
Ngoại ngữ sử dụng Tất cả
10  Họ và tên ĐẶNG VĂN TRƯỜNG
  Số thẻ HDV 101122153
Ngày hết hạn 24/05/2015
Nơi cấp thẻ Tp. Hà Nội
Loại thẻ Quốc tế
Trạng thái Hoạt động
Ngoại ngữ sử dụng Tất cả
11  Họ và tên PHẠM HỒNG NGỰ
  Số thẻ HDV 101111806
Ngày hết hạn 22/02/2014
Nơi cấp thẻ Tp. Hà Nội
Loại thẻ Quốc tế
Trạng thái Hoạt động
Ngoại ngữ sử dụng French
12  Họ và tên NGUYỄN VĂN ĐOAN
  Số thẻ HDV 279111143
Ngày hết hạn 04/04/2014
Nơi cấp thẻ Tp.Hồ Chí Minh
Loại thẻ Nội địa
Trạng thái Hoạt động
Ngoại ngữ sử dụng Tất cả
13  Họ và tên LÂM TUẤN HUY
  Số thẻ HDV 279111256
Ngày hết hạn 26/05/2014
Nơi cấp thẻ Tp.Hồ Chí Minh
Loại thẻ Nội địa
Trạng thái Hoạt động
Ngoại ngữ sử dụng Tất cả
14  Họ và tên NGUYỄN MINH NGHĨA
  Số thẻ HDV 156100163
Ngày hết hạn 07/10/2013
Nơi cấp thẻ Khánh Hòa
Loại thẻ Quốc tế
Trạng thái Hoạt động
Ngoại ngữ sử dụng English
15  Họ và tên PHẠM TÀI TUỆ
  Số thẻ HDV 156110199
Ngày hết hạn 27/02/2014
Nơi cấp thẻ Khánh Hòa
Loại thẻ Quốc tế
Trạng thái Hoạt động
Ngoại ngữ sử dụng Tất cả
16  Họ và tên NGUYỄN THỊ KIM THOẠI
  Số thẻ HDV 279111641
Ngày hết hạn 01/12/2014
Nơi cấp thẻ Tp.Hồ Chí Minh
Loại thẻ Nội địa
Trạng thái Hoạt động
Ngoại ngữ sử dụng Tất cả
17  Họ và tên BÀNH BỘI NGHĨA
  Số thẻ HDV 179121652
Ngày hết hạn 06/03/2015
Nơi cấp thẻ Tp.Hồ Chí Minh
Loại thẻ Quốc tế
Trạng thái Hoạt động
Ngoại ngữ sử dụng English
18  Họ và tên HUỲNH NGỌC PHƯƠNG
  Số thẻ HDV 156120285
Ngày hết hạn 07/08/2015
Nơi cấp thẻ Khánh Hòa
Loại thẻ Quốc tế
Trạng thái Hoạt động
Ngoại ngữ sử dụng English
19  Họ và tên NGUYỄN THỊ HỒNG TRANG
  Số thẻ HDV 279122057
Ngày hết hạn 07/08/2015
Nơi cấp thẻ Tp.Hồ Chí Minh
Loại thẻ Nội địa
Trạng thái Hoạt động
Ngoại ngữ sử dụng Tất cả
20  Họ và tên PHẠM VĂN TIẾN
  Số thẻ HDV 133120243
Ngày hết hạn 12/09/2015
Nơi cấp thẻ Hưng Yên
Loại thẻ Quốc tế
Trạng thái Hoạt động
Ngoại ngữ sử dụng Chinese